« »
Konačna rang lista studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za 2017/2018. akademsku godinu
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija za 2017/2018.
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Fond „Dr Milan Jelić“ na sajmu „Nauka za privredu“
 
Fond „Dr Milan Jelić" i Inovacioni centar Banja Luka predstavili su se na sajmu pod nazivom „Nauka za privredu", koji...
Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u 2017/2018. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
 
Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija u 2017/2018. akademskoj godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
Podsjetnik za pravdanje ugovornih obaveza
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“,   s obzirom da se bliži početak naredne akademske,...
 
Održan sedmi Forum stipendista
 
Sedmi Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić", na kojem su predstavljeni najbolji rezultati stipendista i dodijeljenja uvjerenja, održan je danas...
Poziv za učešće na VII Forumu stipendista
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“, zadovoljstvo vas je obavijestiti da će se VII Forum stipendista...
 
Drugi konkrus: Konačna rang-lista studenata II i III ciklusa studija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, objavilo je danas (18.07. 2017. godine) na svojoj internet stranici...
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
 
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
FAQ - najčešća pitanja

Da li se mogu prijaviti na Konkurs ukoliko nemam sve ispite položene s prethodne godine studija?

Potvrdu da je student položio sve ispite iz prethodne godine studija prilažu samo studenti koji ispunjavaju ovaj uslov jer im se na osnovu toga dodjeljuju dodatni bodovi.

 

Da li prilikom učešća na domaćoj i/ili međunarodnoj studentskoj naučnoj konferenciji rad mora biti objavljen u cjelini?

Za studente I ciklusa studija nije potrebno da rad bude objavljen u cjelini, dovoljno je samo separat apstrakta rada ili skraćena verzija objavljenog rada.

Kod studenata II i III ciklusa studija potrebno je dostaviti separat objavljenog rada u cjelini.

 

Da li Fond stipendira studente po starom ili po novom programu studiranja?

Fond  dodjeljuje stipendije studentima I, II i III ciklusa studija bez obzira da li su upisali studije po starom ili po novom programu studiranja.

Studenti III ciklusa studija po starom programu dostavljaju potvrdu da im je odgovarajuće naučno tijelo fakulteta i/ili univerziteta odobrilo izradu doktorske teze.

 

Kako se vrši preračunavanje ocjena iz inostranstva?

Ekvivalentne ocjene (ili prosječne ocjene) u sistemu visokog obrazovanja Republike Srpske (u daljem tekstu SVORS),  za ocjene dobijene u visokoškolskim ustanovama u inostranstvu (u daljem tekstu VOI), se preračunavaju na sljedeći način.

Ocjena d u SVORS koja je ekvivalentna nekoj ocjeni s u VOI računa se linearnom interpolacijom pri čemu se najboljoj ocjeni u VOI pridružuje domaća ocjena 10, a najlošijoj prolaznoj ocjeni u VOI pridružuje domaća ocjena 6.

Korišćene oznake:

s - ocjena u stranom VO za koju se računa ekvivalent u našem VO;

d - ekvivalentna ocjena u našem VO;

sB - najbolja ocjena u stranom VO;

sL - najlošija prolazna ocjena u stranom VO.

 

Ekvivalentna ocjena d u SVORS koja odgovra oscjeni s u VOI računa se prema formuli:

                                                           6*sB -10*sL +4*s

                                               d =                                         

                                                              sB sL

 

Kako se vrši prepračunavanje ocjena iz SAD-a?

U SAD ocjene nisu brojne već slovne i prosječna ocjena se računa prema „Grading Systems / ED 3- 5 POLYCY“, odnosno, tzv. GPA sistemu .

Za računanje ekvivalentne ocjene „d“ u SVORS koja odgovara ocjeni u VO SAD, ne uzimaju se u obzir samo ocjene predmeta nego i broj bodova za svaki predmet u skladu sa GPA sistemom Iz tog razloga se u formuli se usvaja da je „ s = GPA“, gdje je GPA prosječna ocjena u VO SAD-a."

Ukoliko je potrebno računati prosječnu ekvivalentnu ocjenu za sistem koji nije primjenjiv za računanje po formuli, tada kandidat treba da priloži zvaničnu metodologiju ocjenjivanja koja vrijedi u zemlji studiranja.

 

Šta je naučni časopis?

Naučni časopis je serijska publikacija  iz određene naučne oblasti  koja se periodično izdaje u unaprijed definisanim intervalima i u kojoj se prezentuju najnovija dostignuća iz te oblasti.

 

Gdje mogu pronaći naučne časopise kategorisane u Republici Srpskoj?

Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske redovno vrši kategorizaciju nacionalnih časopisa i takvu kategorizaciju objavljuje na veb stranici Ministarstva – www.vladars.net

Takođe, ovu kategorizaciju možete pronaći i na veb stranici Fonda, u odjeljku pravni i administrativni okvir.

 

Šta je naučni časopis međunarodnog značaja?

Naučni časopis međnarodnog značaja se nalazi na ISI listama, ali na njima nije svrstan među prvih 50% časopisa. SCI (Scientific Citation Index)  – indeks koji određuje broj citiranja nekog naučnog dokumenta.

 

Šta je časopis nacionalnog značaja?

Časopis nacionalnog značaja je naučni časopis domaćeg izdavača koji  spada u nacionalne naučne časopise od kategorije dva do kategorije pet.

Nacionalni naučni časopisi se kategorizuju u pet (5) kategorija i to na sljedeći način:

a) prva kategorija ......................................................................................... 26 do 30 bodova,

b) druga kategorija ....................................................................................... 21 do 25 bodova,

v) treća kategorija ....................................................................................... 16 do 20 bodova,

g) četvrta kategorija .................................................................................. 11 do 15 bodova i

d) peta kategorija ...................................................................................... 10 i manje bodova.

 

 Šta je naučna knjiga?

Naučna knjiga je publikacija u kojoj se naučno, sistematično, iscrpno i sveobuhvatno  tretira neki problem, pitanje ili predmet, ličnost ili događaj  i ona mora biti recenzirana i treba imati sve propisane elemente za dobijanje  CIP-a i  ISBN-a. U kategoriju naučnih knjiga  spadaju naučne monografije, naučne knjige u užem smislu i popularne naučne knjige, ali  u kategoriju naučnih knjiga ne spadaju udžbenici, zbirke zadataka i priručnici.

 

Šta je separat rada?

Separat rada je primjerak rada poslat od strane izdavača časopisa ili kopija koju sami napravite iz časopisa.

Separat rada sadrži: kopiju naslovne strane naučnog časopisa i/ili zbornika radova naučne konferencije, podatke o uređivačkom odboru, recezentima, programskom odboru, spisak učesnika, kopiju obajvljenog rada u naučnom časopisu i/ili zborniku radova sa aučnog skupa).

 

Šta je recenzija?

Recenzija je ocjena knjige ili rada, odnosno kritika pisana o naučnoj publikaciji, kao što je časopis, knjiga itd., gdje recenzent ocjenjuje ili dokazuje pravilnost, odnosno vrijednost nekog naučnog ili stručnog rada.

 

Šta je monografija?

Monografija je vrsta naučne knjige koja sveobuhvatno i samostalno, metodološki adekvatno obrađuje određenu temu iz domena određene nauke i koja pored opštih kriterijuma sadrži određeni broj autocitata.

 

Šta je naučni skup međunarodnog značaja?

Naučni skup međunarodnog značaja u naučnom odboru ima članove iz najmanje pet zemalja i najmanje deset učesnika iz inostranstva sa radovima (član 22. Pravilnika o publikovanju naučnih publikacija).

 

Da li mi se priznaju radovi objavljeni u naučnim časopisima ili zbornicima radova sa naučnih skupova koji su mi prethodno uvaženi kada sam dobio-la stipendiju Fonda?

Ne. Fond dr Milan Jelić vodi evidenciju o radovima stipendista koji su vrednovani po prethodno objavljenim konkursima.

 

Da li naučni rad ili učešće na naučnom skupu s objavljenim radovima prije 3 i više godina može biti vrednovan za dodjelu stipendije?

Ne. Samo radovi objavljeni u periodu kraćem od tri godine od dana objavljivanja konkursa mogu biti vrednovani.