I циклус студија

За студенте I циклуса Фонд расписује јавни конкурс почетком академске године за коју се Конкурс расписује.

Право на додјелу стипендије (општи услови) има студент, под условима:

1) да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) да има пребивалиште на територији Републике Српске,

3) да је редован студент,

4) да у досадашњем студирању није обновио ниједну академску годину,

5) да на дан објављивања јавног конкурса није старији од 24 година живота, 25 година живота, 26 година живота, односно 27 година живота за студенте на студијским програмима који трају три, четири, пет односно шест година, респективно,

6) да има просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у Републици Српској / Босни и Херцеговини и

7) да има просјек оцјена већи од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 9,50) за студенте који студирају на универзитетима у иностранству, осим за студенте који студирају на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и који могу конкурисати под условом да имају просјек оцјена већи од 9,00.

Критеријуми за вредновање пријава за стипендирање студената су:

1) просјечна оцјена студента - на начин да се просјечна оцјена студента множи бројем 10 (заокружено на два децимална мјеста);

2) година студија, при чему студенти

а) друге године студија добијају додатни 1 бод,

б) треће године студија додатна 2 бода,

в) четврте године студија додатних 3 бода,

г) пете године студија додатних 4 бода,

д) шесте година студија додатних 5 бодова,

3) положени испити из претходне академске године, на начин да се за све положене испите из претходне академске године додјељује 1 бод (уколико студент има положене све испите);

4) ранг универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у иностранству. Студентима се додатни бодови додјељују на основу ранга универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и то на сљедећи начин:

а) од 1. до 50. мјеста 10 бодова,

б) од 51. до 100. мјеста 8 бодова,

в) од 101. до 150. мјеста 6 бодова,

г) од 151. до 200. мјеста 4 бода.

Ако је универзитет рангиран на обје листе, при бодовању се узима ранг-листа на којој је универзитет боље рангиран.

5) остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству.

Научни, умјетнички и иноваторски допринос студента бодује се на основу сљедећег:

1) рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI, JCR и A&HCI листама,

2) објављена научна књига (монографија) међународног значаја,

3) рецензирана и објављена научна књига националног значаја,

4) учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним радом у цјелини бодова,

5) учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом у цјелини,

6) рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших југословенских република,

7) рад објављен у домаћем часопису II и III категорије,

8) прихваћен патент ,

9) учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности,

10) учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности,

11) учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са објављеним радом у цјелини,

12) учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом у цјелини.

Правилником o публиковању научних публикација ("Службени гласник РС" бр.77/10) прописује се шта је - научна књига односно научни рад.

Уколико има више аутора, број бодова утврђених у вриједности коефицијента компетентности распоређује се на сљедећи начин да првом аутору припада 60% вриједности бодова а осталим ауторима остатак од 40% вриједности бодова, које равноправно дијеле на једнаке дијелове.

За преузимање релевантних Правилника кликни овдје

За преглед отворених конкурса кликни овдје

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана