Упутство за пријаву - I циклус студија

Општи критеријиза додјелу стипендија студентима I циклуса студија

1) да је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) да има пребивалиште на територији Републике Српске,

3) да је редован студент,

4) да у досадашњем студирању није обновио ниједну академску годину,

5) да на дан објављивања јавног конкурса није старији од 24 година живота, 25 година живота, 26 година живота, односно 27 година живота за студенте на студијским програмима који трају три, четири, пет односно шест година, респективно,

6) да има просјек оцјена већи од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00) на универзитетима у Републици Српској / Босни и Херцеговини и

7) да има просјек оцјена већи од 9,50 (укључујући и просјечну оцјену 9,50) за студенте који студирају на универзитетима у иностранству, осим за студенте који студирају на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и који могу конкурисати под условом да имају просјек оцјена већи од 9,00.

За студенте који студирају у иностранству, а у случају да систем оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у Републици Српској, просјек оцјена се рачуна на бази табеле еквивалентних оцјена. Детаљније о прерачунавању оцјена из иностранства овдје.

Документација коју је потребно доставити као доказ о испуњавању општих услова:

1. пријавни образац Фонда "Др Милан Јелић" (који можете пронаћи на сајту Фонда по објави Конкурса),

2. увјерење о држављанству,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. оригинално увјерење о мјесту сталног пребивалишта, издато након објављивања јавног конкурса,

5. потврду о статусу редовног студента са напоменом да није обнављао ни једну школску годину на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини, односно на универзитетима у иностранству,

6. потврду о висини просјека оцјена,

7. потврду да је студент положио све испите из претходне године студија (само за студенте који испуњавају овај услов јер им се на основу тога додјељују додатни бодови),

8. препис оцјена свих положених испита и

9. потврду о редовно уписаној години студија.

Докази о испуњавању услова, осим увјерења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, морају бити оригинални или овјерене копије не старије од три мјесеца.

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, треба да их доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

Додатни критеријуми

1) просјечна оцјена студента - на начин да се просјечна оцјена студента множи бројем 10 (заокружено на два децимална мјеста);

2) година студија, при чему студенти

а) друге године студија добијају додатни 1 бод,

б) треће године студија додатна 2 бода,

в) четврте године студија додатних 3 бода,

г) пете године студија додатних 4 бода,

д) шесте година студија додатних 5 бодова,

3) положени испити из претходне академске године, на начин да се за све положене испите из претходне академске године додјељује 1 бод (уколико студент има положене све испите);

4) ранг универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у иностранству. Студентима се додатни бодови додјељују на основу ранга универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и то на сљедећи начин:

а) од 1. до 50. мјеста 10 бодова,

б) од 51. до 100. мјеста 8 бодова,

в) од 101. до 150. мјеста 6 бодова,

г) од 151. до 200. мјеста 4 бода.

Ако је универзитет рангиран на обје листе, при бодовању се узима ранг-листа на којој је универзитет боље рангиран.

5) остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству.

Научни, умјетнички и иноваторски допринос студента бодује се на основу сљедећег:

1) рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI, JCR и A&HCI листама,

2) објављена научна књига (монографија) међународног значаја,

3) рецензирана и објављена научна књига националног значаја,

4) учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним радом у цјелини бодова,

5) учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом у цјелини,

6) рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших југословенских република,

7) рад објављен у домаћем часопису II и III категорије,

8) прихваћен патент ,

9) учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности,

10) учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности,

11) учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са објављеним радом у цјелини,

12) учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом у цјелини.

Као доказ о испуњавању додатних услова студенти требају доставити:

1. пријаву учешћа на међународним и домаћим студентским научним конференцијама, као и на осталим научним и стручним конференцијама,

2. сепарате објављених радова у научним часописима и/или домаћим и међународним научним конференцијама и/или рецензиране и објављене научне књиге те издате монографије,

3. потврду о прихваћеном патенту издату од стране Завода за патенте,

4. доказ о освојеној награди на међународним и домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима), дипломе за освојено I, II или III мјесто.

Сепарат рада – примјерак рада послат од стране издавача часописа или копија коју сами направите из часописа.

Сепарат рада садржи: копију насловне стране научног часописа и/или зборника радова научне конференције, податке о уређивачком одбору, рецезентима, програмском одбору, списак учесника, копију обајвљеног рада у научном часопису и/или зборнику радова са аучног скупа).

Уколико су студенти већ раније примали стипендију од бивше Фондације или Фонда „Др Милан Јелић“, коју су добили на основу додатних бодова, додатни бодови им се могу додијелити само на основу нових радова, присуства конференцијама или учешћа на такмичењима (изложбама) који раније нису били предметом оцјене.

Предметом оцјене могу бити само радови и дипломе о освојеним наградама који нису старији од три године.

Релевантне Правилнике на основу којих се врши рангирање пријављених студената за додјелу стипендија можете пронаћи овдје

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана