Упутство за пријаву - II и III циклус студија

Општи критеријуми за додјелу стипендија студентима II циклуса студија:

1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) има мјесто пребивалишта на територији Републике Српске,

3) је редован студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству,

4) у додипломским академским студијама није обновио ниједну школску годину,

5) је у додипломском студију имао просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50), као и студенти који су додипломски студиј завршили на универзитетима рангираним до 200. мјеста на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 и

6) нема више од навршених 28 година живота на дан објављивања јавног конкурса.

Општи критеријуми за додјелу стипендија студентима III циклуса студија:

1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) има мјесто пребивалишта на територији Републике Српске,

3) је редован студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству,

4) је у претходном циклусу студија постигао просјечну оцјену најмање 9,50, као и студенти који су II циклус студија завршили на универзитетима рангираним на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 и

5) нема више од навршене 32 године живота на дан објављивања јавног конкурса.

Студенти који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању немају право на додјелу стипендије редовним студентима.

За студенте који студирају у иностранству, а у случају да систем оцјењивања није идентичан систему који се примјењује у Републици Српској, просјек оцјена се рачуна на бази табеле еквивалентних оцјена. Детаљније о прерачунавању оцјена из иностранства овдје.

Документација коју је потребно доставити као доказ о испуњавању општих услова:

1. пријавни образац Фонда "Др Милан Јелић" (који можете пронаћи на сајту Фонда по објави Конкурса),

2. увјерење о држављанству,

3. извод из матичне књиге рођених,

4. оригинално увјерење о мјесту сталног пребивалишта, издато након објављивања јавног конкурса,

5. потврду о статусу студента II или III циклуса,

6. потврду надлежне високошколске установе на којој је завршио студије I циклуса да није обновио ниједну школску годину (студенти II циклуса),

7. потврду о висини просјечне оцјене са претходног студија,

8. одлуку универзитета о прихватању докторске дисертације (за студенте који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању (студенти III циклуса).

Докази о испуњавању услова, осим увјерења о држављанству и извода из матичне књиге рођених, морају бити оригинални или овјерене копије не старије од три мјесеца.

Студенти који студирају у иностранству, а који прилажу документе на страном језику, треба да их доставе у оригиналу уз овјерен превод на једном од службених језика у Босни и Херцеговини.

Додатни критеријуми:

- рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI листи;

- рецензирана и објављена научна књига;

- прихваћен патент;

- учешће на међународној научној конференцији са објављеним радом;

- учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто);

- учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто);

- учешће на међународној студентској научној конференцији са објављеним радом;

- учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом, рад објављен у цјелини,

- учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом, рад објављен у цјелини.

Као доказ о испуњавању додатних услова студенти требају доставити:

1. пријаву учешћа на међународним и домаћим студентским научним конференцијама,

2. сепарате објављених радова у научним часописима и/или домаћим и међународним научним конференцијама и/или рецензиране и објављене научне књиге те издате монографије ,

3. потврду о прихваћеном патенту издату од стране Завода за патенте,

4. доказ о освојеној награди на међународним и домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима), дипломе за освојено I, II или III мјесто.

Сепарат рада – примјерак рада послат од стране издавача часописа или копија коју сами направите из часописа.

Сепарат рада садржи: копију насловне стране научног часописа и/или зборника радова научне конференције, податке о уређивачком одбору, рецезентима, програмском одбору, списак учесника, копију обајвљеног рада у научном часопису и/или зборнику радова са аучног скупа).

Уколико су студенти већ раније примали стипендију од бивше Фондације или Фонда „Др Милан Јелић“, коју су добили на основу додатних бодова, додатни бодови им се могу додијелити само на основу нових радова, присуства конференцијама или учешћа на такмичењима (изложбама) који раније нису били предметом оцјене.

Предметом оцјене могу бити само радови и дипломе о освојеним наградама који нису старији од три године.

Релевантне Правилнике на основу којих се врши рангирање пријављених студената за додјелу стипендија можете пронаћи овдје.

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана