III циклус студија

Конкурс за додјелу стипендија студентима III циклуса (студенти докторских студија) објављује се два пута годишње и то почетком и средином академске године за коју се конкурс објављује (новембар и мај).

Студент III циклуса има право на додјелу стипендије (општи услови конкурса) под условима:

1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) има мјесто пребивалишта на територији Републике Српске,

3) је редован студент једног од универзитета у Босни и Херцеговини или иностранству,

4) је у претходном циклусу студија постигао просјечну оцјену најмање 9,50, као и студенти који су II циклус студија завршили на универзитетима рангираним на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и остварили просјек оцјена већи од 9,00, укључујући и просјечну оцјену 9,00 и

5) нема више од навршене 32 године живота на дан објављивања јавног конкурса.

Студенти који су пријавили докторску дисертацију према прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању немају право на додјелу стипендије редовним студентима.

Критеријуми за вредновање пријава за стипендирање студената су:

1) просјечна оцјена студента - на начин да се просјечна оцјена студента множи бројем 10 (заокружено на два децимална мјеста);

2) ранг универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи за студенте који студирају у иностранству. Студентима се додатни бодови додјељују на основу ранга универзитета на Томпсоновој и/или Шангајској ранг-листи и то на сљедећи начин:

а) од 1. до 50. мјеста - 10 бодова,

б) од 51. до 100. мјеста - 8 бодова,

в) од 101. до 150. мјеста - 6 бодова,

г) од 151. до 200. мјеста - 4 бода.

Ако је универзитет рангиран на обје листе, при бодовању се узима ранг-листа на којој је универзитет боље рангиран.

3) остварени резултати у науци, умјетности и иноваторству.

Научни, умјетнички и иноваторски допринос студента бодује се на основу сљедећег:

1) рад објављен у међународном часопису који се налази на SCI (ISI), SSCI, JCR и A&HCI листама,

2) објављена научна књига (монографија) међународног значаја,

3) рецензирана и објављена научна књига националног значаја,

4) учешће на међународној научној конференцији (иностранство) са објављеним радом у цјелини бодова,

5) учешће на домаћој научној конференцији са објављеним радом у цјелини,

6) рад објављен у домаћем часопису I категорије или индексираном часопису из БиХ и бивших југословенских република,

7) рад објављен у домаћем часопису II и III категорије,

8) прихваћен патент ,

9) учешће на међународним такмичењима (изложбама, фестивалима) са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности,

10) учешће на домаћим такмичењима (изложбама, фестивалима) републичког и државног нивоа са освојеном наградом (I, II и III мјесто) – само за студенте из области архитектуре и умјетности,

11) учешће на међународној студентској научној конференцији у иностранству са објављеним радом у цјелини,

12) учешће на домаћој студентској научној конференцији са објављеним радом у цјелини.

Правилником o публиковању научних публикација (Службени гласник РС бр.77/10) прописује се шта је - научна књиг односно научни рад.

Уколико има више аутора, број бодова утврђених у вриједности коефицијента компетентности распоређује се на сљедећи начин да првом аутору припада 60% вриједности бодова а осталиа ауторима остатак од 40% вриједности бодова, које равноправно дијеле на једнаке дијелове.

За преузимање релевантних Правилника кликни овдје

За преглед отворених конкурса кликни овдје

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана