Науka у Српској

Шта је то наука?

„Наука је систематизована и аргументована сума знања у одређеном истријском периоду о објективној стварности до које се дошло свјесном примјеном одређених објективних научних метода"

Како се врши класификација научних области?

1) Природне науке
2) Технологија и инжињерство
3) Медицинске и здравствене науке
4) Биотехничке - пољопривредне науке
5) Друштвене науке
6) Хуманистичке науке

Шта се сматра научно-истраживачком дјелатношћу?

Под научно-истраживачком дјелатношћу подразумијева се стваралачки рад на освајању нових знања, с циљем подизања општег цивилизацијског нивоа друштва и коришћење тих знања у свим областима друштвеног развоја, укључујући и развој технологија и њихову примјену.

Да ли студенти могу учествовати у научно-истраживачком раду?

У научно-истраживачком раду могу учествовати студенти сва три циклуса студија и друга физичка лица у оквиру научно-истраживачког процеса на институцији на којој се студира или реализује научно-истраживачки процес у складу са Законом о научно-истраживачкој дјелатности.

Шта се сматра резултатом научно-истраживачког рада?

"Резултат научноистраживачког рада мора да садржи елементе изворности и новине тј. нових сазнања, нових знања, нових научних правила или нових примјена."

Резултати научно-истраживачког рада су:

- научни и стручни рад,
- научна књига или монографија,
- оригинални научни рад или прегледни чланак,
- научна студија,
- рад објављен у часопису који је доступан међународној и домаћој научној јавности,
- саопштење или рад објављен у зборнику са научног скупа,
- уводно предавање на научном скупу,
- објављена научна критика или полемика, лексикон, енциклопедија,
- магистарски/докторски рад,
- нова сорта,
- нови технолошки поступак,
- патент, техничко рјешење, нове методе, нови материјали

Стратегија начног и технолошког развоја Републике Српске 2017.- 2021. године "Знање за развој"

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана