На основу члана 106. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 33/14, 66/18 и 84/19), члана 14. Правилника о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству („Службени гласник Републике Српске“, број 59/20), тачке II Одлуке о образовању Фонда „Др Милан Јелић“ („Службени гласник Републике Српске“, број 33/11) и Сагласности предсједника и чланова Фонда „Др Милан Јелић“ на број и висину стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству за 2021/2022. академску годину, Министарство  за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво, р а с п и с у ј е

 

ЈАВНИ КОНКУРС

за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија

на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и

високошколским установама у иностранству у академској 2021/2022. години

 

I Предмет

 

Министарство за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво (у даљем тексту: Министарство) расписује Конкурс за додјелу стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству из Фонда „Др Милан Јелић“ (у даљем тексту: Фонд) за академску 2021/2022. годину, и то:

а) студентима II циклуса студија – укупно 11 (једанаест) стипендија у износу од по 5.000,00 КМ (петхиљада конвертибилнихмарака):

       - 2 стипендије студентима техничких наука,

       - 2 стипендије студентима природних наука,

      - 2 стипендије студентима медицинских и здравствених наука,

      - 2 стипендије студентима пољопривредних наука,

      - 1 стипендија студентима друштвених наука,

      - 1 стипендија студентима хуманистичких наука и

      - 1 стипендија студентима умјетности.

б) студентима III циклуса студија -  укупно 14 (четрнаест) стипендија у износу од по 10.000,00 КМ (десетхиљада конвертибилнихмарака):

        -2 стипендија студентима техничких наука,

       - 2 стипендија студентима природних наука,

       - 2 стипендија студентима медицинских и здравствених наука,

       - 2 стипендија студентима пољопривредних наука,

       - 2 стипендија студентима друштвених наука,

       - 2 стипендија студентима хуманистичких наука и

       - 2 стипендија студентима умјетности.

 

II Општи услови – II циклус

 

            Студент II циклуса академских студија може конкурисати за додјелу стипендије ако:

1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) је редован студент једног од универзитета у Републици Српској, Босни и Херцеговини или високошколске установе у иностранству,

3) на I и II циклусу академских студија није обновио ниједну академску годину,

4) је на I циклусу академских студија остварио просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50) или је I циклус академских студија завршио на високошколској установи рангираној до 200. мјеста (укључујући 200. мјесто) на Times Higher Education World University Rankings (THE) и/или Shanghai Ranking и остварио просјечну оцјену већу од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00),

5)  нема више од навршених 28 година живота на дан објављивања конкурса,

6) има остварен најмање један резултат у науци и умјетности у складу са прописаним критеријумима наведеним у Правилнику о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству,

7) први пут уписује годину студија за коју конкурише за додјелу стипендије.

 

III Општи услови – III циклус

 

              Студент III циклуса академских студија може конкурисати за додјелу стипендије ако:

1) је држављанин Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) је редован студент једног од универзитета у Републици Српској, Босни и Херцеговини или високошколске установе у иностранству,

3) на II и III циклусу академских студија није обновио ниједну академску годину,

4)  је на II циклусу академских студија остварио просјечну оцјену најмање 9,50 (укључујући просјечну оцјену 9,50) или је II циклус академских студија завршио на високошколској установи рангираној до 200. мјеста (укључујући 200. мјесто) на Times Higher Education World University Rankings (THE) и/или Shanghai Ranking и остварио просјечну оцјену већу од 9,00 (укључујући и просјечну оцјену 9,00),

5) нема више од навршене 32 године живота на дан објављивања конкурса,

6) има остварен најмање један резултат у науци и умјетности у складу са критеријумима наведеним у Правилнику о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству,

7) први пут уписује годину академских студија за коју конкурише за додјелу стипендије.

              Студенти који немају обавезу полагања испита током III циклуса академских студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству не могу конкурисати за додјелу стипендије.

 

IV Критеријуми

 

Критеријуми за вредновање пријава за стипендирање студената су:

1) остварени резултати у науци и умјетности,

2) ранг високошколске установе на Times Higher Education World University Rankings (THE) и/или Shanghai Ranking,

3) просјечна оцјена са претходног циклуса академских студија.

                 Бодовање пријава студената по основу наведених критеријума врши се у складу с одредбама Правилника о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству.

 

V Потребна документација  

 

  Докази о испуњавању општих услова Конкурса су:

1)   увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Републике Српске,

2) потврда о статусу редовног студента II циклуса, односно III циклуса академских студија, с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину на II циклусу, односно III циклусу академских студија,

3) потврда надлежне високошколске установе на којој је студент завршио претходни циклус академских студија о висини остварене просјечне оцјене с напоменом да није обнављао ниједну студијску годину на претходном циклусу академских студија,

4)  доказ о оствареним резултатима у науци и умјетности.

              Увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и Републике Српске за студенте II и III циклуса академских студија прибавља Министарство по службеној дужности.

            Доказе о испуњености услова који се прибављају са универзитета у Републици Српској прибавља Министарство по службеној дужности.

          Доказе о испуњености услова који се прибављају на универзитетима у Федерацији Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту БиХ и високошколским установама у иностранству достављају студенти у електронској форми путем апликације.

            Доказе о испуњавању услова о оствареним резултатима у науци и умјетности у складу са критеријумима наведеним у Правилнику о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству студенти достављају у електронској форми путем апликације.

 

VI – Рок и услови за прикупљање документације

 

Доказе о испуњавању услова који се прибављају на универзитетима у Федерацији Босне и Херцеговине, Брчко Дистрикту БиХ и високошколским установама у иностранству не могу бити старији од три мјесеца од дана објаве конкурса.

Уз доказе који се достављају на страном језику доставља се овјерен превод документа на једном од службених језика у Републици Српској.

 Студенти који остваре право на стипендију, прије потписивања уговора  достављају доказе о испуњавању услова у оргиналу, осим оних докумената које Министарство прибавља по службеној дужности.

 

VII Начин и рок подношења пријаве

 

Рок за пријаву је 20 дана од дана објављивања конкурса.

Пријава на конкурс са потребном документацијом се подноси електронски, путем апликације која је доступна на интернет страници Министарства и Фонда.

 

Конкурс је отворен до 26.11.2021. године.

 

Линк за пријаву на конкурс: https://eprijava.vladars.net/login

Корисничка документација

Правилник о додјели стипендија студентима II и III циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству

Формула за израчунавање еквивалентних оцјена

© 2019 Фонд "Др Милан Јелић". Сва права задржана