« »
Konačna rang lista studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija za 2017/2018. akademsku godinu
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
Preliminarna rang-lista studenata I, II i III ciklusa studija za 2017/2018.
 
Na konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima prvog, drugog i...
 
Fond „Dr Milan Jelić“ na sajmu „Nauka za privredu“
 
Fond „Dr Milan Jelić" i Inovacioni centar Banja Luka predstavili su se na sajmu pod nazivom „Nauka za privredu", koji...
Konkurs za dodjelu stipendija studentima prvog ciklusa studija u 2017/2018. godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14), člana...
 
Konkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija u 2017/2018. akademskoj godini
 
Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 15....
Podsjetnik za pravdanje ugovornih obaveza
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“,   s obzirom da se bliži početak naredne akademske,...
 
Održan sedmi Forum stipendista
 
Sedmi Forum stipendista Fonda „Dr Milan Jelić", na kojem su predstavljeni najbolji rezultati stipendista i dodijeljenja uvjerenja, održan je danas...
Poziv za učešće na VII Forumu stipendista
 
Dragi bivši i sadašnji stipendisti Fonda „Dr Milan Jelić“, zadovoljstvo vas je obavijestiti da će se VII Forum stipendista...
 
Drugi konkrus: Konačna rang-lista studenata II i III ciklusa studija
 
Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske, Fond „Dr Milan Jelić“, objavilo je danas (18.07. 2017. godine) na svojoj internet stranici...
Preliminarna rang-lista studenata II i III ciklusa studija po drugom Konkursu za akademsku 2016/2017. godinu
 
Na drugi konkurs Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, Fonda „Dr Milan Jelić“ za dodjelu stipendija redovnim studentima drugog i...
 
Nagrada UNESKO za bivšu stipendistkinju Maju Stanisavljević
 
Dr Maja Stanisavljević, bivša stipendistkinja Fonda „Dr Milan Jelić“, zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci - Studijski program hemija,...
Izrada Godišnjaka stipendista generacija 2016/2017.
 
Dragi stipendisti akademske 2016/2017. godine,   obavještavamo vas da je u toku proces izrade Godišnjaka stipendista Fonda „Dr...
 
 
 
 
 
 
VIJESTI
 
Drugi konkurs za dodjelu stipendija studentima II and III ciklusa studija

Na osnovu člana 17. Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik RS“, broj 6/12 i 33/14), člana 14. Pravilnika o dodjeli stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i univerzitetima u inostranstvu („Službeni glasnik RS“, broj 89/16) i tačke II Odluke o obrazovanju Fonda „Dr Milan Jelić“ („Službeni glasnik RS“, broj 33/11) i Saglasnosti predsjedika i članova Fonda „Dr Milan Jelić“ na broj i visinu stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu za 2016/2017. akademsku godinu, Ministarstvo  nauke i tehnologije, r a s p i s u j e

 

JAVNI КONКURS

za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija

na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i

visokoškolskim ustanovama u inostranstvu u akademskoj 2016/2017. godini

 

I

Ministarstvo nauke i tehnologije (u daljem tekstu: Ministarstvo) raspisuje drugi Кonkurs za dodjelu stipendija studentima II i III ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj (u daljem tekstu: RS), Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: BiH) i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu iz Fonda „Dr Milan Jelić“ (u daljem tekstu: Fond) za akademsku 2016/2017. godinu, i to:

- studentima II ciklusa studija - 7 (sedam) stipendija u iznosu od po 5.000,00 КM (pethiljada konvertibilnihmaraka), i

- studentima III ciklusa studija - 5 (pet) stipendija u iznosu od po 10.000,00 КM (desethiljada konvertibilnihmaraka), u skladu s raspoloživim finansijskim sredstvima u budžetu Ministarstva, Fonda.

 

II

Student II ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:

1) je državljanin BiH i RS,

2) ima prebivalište na teritoriji RS,

3) je redovan student jednog od univerziteta u BiH ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,

4) na I i II  ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,

5) je na prvom ciklusu studija imao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su prvi ciklus studija završili na visokoškolskim ustanovama rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00) i

6) nema više od navršenih 28 godina života na dan objavljivanja Кonkursa.

Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

 

III

Student III ciklusa akademskih studija može konkurisati za dodjelu stipendije pod uslovima da:

1) je državljanin BiH i RS,

2) ima prebivalište na teritoriji RS,

3) je redovan student jednog od univerziteta u BiH ili visokoškolske ustanove u inostranstvu,

4) na II i III  ciklusu akademskih studija nije obnovio nijednu akademsku godinu,

5) je na II ciklusu akademskih studija postigao prosječnu ocjenu najmanje 9,50 (uključujući prosječnu ocjenu 9,50), kao i studenti koji su II ciklus studija završili na visokoškolskim ustanovama u inostranstvu rangiranim do 200. mjesta na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi i ostvarili prosjek ocjena veći od 9,00 (uključujući i prosječnu ocjenu 9,00), i

6) nema više od navršene 32 godine života na dan objavljivanja Кonkursa.

Studenti koji nemaju obavezu polaganja ispita tokom III ciklusa studija na univerzitetima u RS, BiH i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu nemaju pravo na dodjelu stipendije redovnim studentima.

Student koji ima status apsolventa ne ostvaruje pravo na dodjelu stipendije.

 

IV

Кriterijumi za bodovanje prijava studenata II i III ciklusa studija su:

1) prosječna ocjena studenta sa prethodnog ciklusa studija,

2) rang visokoškolske ustanove na Tompsonovoj i/ili Šangajskoj rang-listi za studente koji studiraju u inostranstvu i

3) ostvareni rezultati studenta u nauci, umjetnosti i inovatorstvu.

Bodovanje prijava studenata po osnovu navedenih kriterijuma vrši se u skladu s odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija studentima drugog i trećeg ciklusa studija na univerzitetima u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i visokoškolskim ustanovama u inostranstvu („Službeni glasnik RS“, broj 89/16).

 

V

Кao dokaz o ispunjavanju opštih uslova navedenih u članu II i III ovog Кonkursa, studenti uz prijavu prilažu:

1)  uvjerenje o državljanstvu BiH i RS,

2)  izvod iz matične knjige rođenih,

3) originalno uvjerenje o mjestu prebivališta, koje je izdato nakon objavljivanja javnog konkursa,

4) potvrdu o statusu redovnog studenta II ciklusa akademskih studija, s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusu studija (samo za studente II ciklusa akademskih studija),

5) potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student II ciklusa studija završio studije I ciklusa o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na I ciklusu akademskih studija (samo za studente II ciklusa akademskih studija),

6) potvrdu o statusu redovnog studenta III ciklusa akademskih studija s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na III ciklusu akademskih studija (samo za studente III ciklusa akademskih studija),

7) potvrdu nadležne visokoškolske ustanove na kojoj je student III ciklusa studija završio studije II ciklusa o visini ostvarene prosječne ocjene s napomenom da nije obnavljao nijednu studijsku godinu na II ciklusa akademskih studija (samo za studente III ciklusa akademskih studija), i

8) foto-kopiju tekućeg računa sa računom banke kod koje je račun otvoren.

 

VI

Dokazi o ispunjavanju uslova navedenih u prethodnom članu, osim uvjerenja o prebivalištu, moraju biti originalni ili ovjerene kopije ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana objave Кonkursa. 

Кao dokaz o ispunjavanju uslova za bodovanje ostvarenih rezultata u nauci, umjetnosti i inovatorstvu, studenti uz prijavu za stipendiju dostavljaju potrebnu dokumentaciju prema obrascu koji se nalazi na internet stranici Fonda i Ministarstva.

Studenti koji studiraju u inostranstvu, a koji prilažu dokumente na stranom jeziku, iste treba da dostave u originalu uz ovjeren prevod na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

 

VII

 

Кonkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja.

Prijava na konkurs dostavlja se na propisanom obrazcu za prijavu  koji je dostupan na internet stranici Fonda, www.fondmilanjelic.org, i Ministarstva, www.vladars.net,   a ista se može preuzeti i u Fondu.

 

Popunjene prijave na Кonkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova za dodjelu stipendija studentima, slati na adresu:

Ministarstvo nauke i tehnologije

Fond „Dr Milan Jelić“

Trg Republike Srpske 1

78 000 Banja Luka

Prijava na Кonkurs za dodjelu stipendija studentima II ili III ciklusa studija


Konkurs je objavljen 10.05.2017. godine
Konkurs je otvoren do 12.06.2017. godine

 

Obrasci za studente II i III ciklusa studija mogu se preuzeti na sljedećim linkovima:

Obrazac za prijavu - studenti II i III ciklusa studija

Образац за научну књигу, научну монографију или тематски зборник

Образац за рад објављен у научном часопису

Образац за рад објављен на научном скупу

Образац за освојене награде на такмичењима, конкурсима или изложбама из области умјетности, архитектуре, урбанизма и дизајна

 

Релевантне правилнике на основу којих ће се вршити евалуација пристиглих пријава можете пронаћи овдје:

Правилник о додјели стипендија студентима другог и трећег циклуса студија на универзитетима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и високошколским установама у иностранству

Tompsonova i Šangajska rang lista inostranih univerziteta za 2016/2017. akademsku godinu

Табела еквивалентих оцјена

Ранг-листа категорисаних  националних научних часописа

Ранг-листа класификованих и категорисаних научних скупова у РС

Правилник о публиковању научних публикација